Aladyn – Konkurs!

Aladyn – Konkurs!

Dzisiaj mam dla Was konkurs organizowany z okazji premiery filmu Aladyn!
Z okazji premiery filmu, chcielibyśmy Was zaprosić do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania będą ciekawe nagrody, a najlepsze 6 prac zostanie pokazanych w specjalnym odcinku stworzonym przez samego RoxMB!

Temat konkursu:

Tematem konkursu będzie zbudowanie wielkiego, podniebnego pałacu inspirowanego filmem Aladyn!

W skład każdej pracy powinien wchodzić:

  • Pałac
  • Duży dwór wokół pałacu
  • Wyposażenie pałacu, obfite w orientalne dekoracje nawiązujące do filmu (np. perskie dywany itp.)
  • Wszystkie dodatkowe pomysły są mile widziane!

 

Wymagania oraz sposób budowy:

Każda z osób, która chce wziąć udział w konkursie, musi przestrzegać następujących kryteriów:

  • Budowanie na świecie typu FLAT oraz w trybie kreatywnym
  • Wersja gry 1.13.2
  • Wielkość pracy to min. 200 x 200 kratek

 

Zgłoszenie pracy w konkursie:

Prace zgłaszamy przez formularz kontaktowy zamieszczony poniżej, każda praca musi znajdować się na dysku Google Drive. W formularzu znajduje się rubryka na link, dzięki któremu będziemy mogli ściągnąć pracę. Świat z pracą konkursową powinien być spakowany do formatu .zip bądź .rar.

Konkurs trwa od 15.05.2019 do 10.06.2019, wyniki konkursu pojawią się w przeciągu 10 dni od zakończenia konkursu.

 

Nagrody:

  1. 8″ Tablet z systemem Android
  2. Zegarek z czujnikiem tętna oraz GPS
  3. Powerbank o pojemności 20000mAh

 

Formularz zgłoszeniowy:

Pozwoli nam to przedstawić Twój nick w filmie z wynikami konkursu.
Twój adres email jest wymagany, dzięki niemu skontaktujemy się z tobą w przypadku wygranej.
W tym oknie dodajemy link do pracy konkursowej, powinien on wyglądać mniej/więcej tak:
https://drive.google.com/open?id=1qhq7EfAkk7QyS4H_-po08nSkalLKkxcASDC
Regulamin Konkursu Disney Aladyn

1. DEFINICJE
Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
Konkurs oznacza konkurs przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach
wskazanych w treści Regulaminu.
Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które
Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
Nagroda oznacza nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundatora Konkursu.
Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu, podczas którego
publikowane są Zadania Konkursowe.
Organizator oznacza spółkę Veovee sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 22 , 00-133 Warszawa NIP:
5252737487 KRS: 0000716110
Fundator oznacza spółkę Veovee sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 22 , 00-133 Warszawa NIP:
5252737487 KRS: 0000716110
Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji
Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
Serwis Facebook oznacza serwis internetowy pod adresem: www.facebook.com
Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki
uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
Zadanie Konkursowe oznacza prace jakie należy wykonać opisane w poście konkursowym
umieszczonym przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na kanale RoxMB w serwisie
YouTube i na stronie www.roxmb.pl/aladyn
Formularz Konkursowy oznacza formularz wysłanie wiadomości e-mail, który będzie posiadał
odpowiedni wzór
Zgłoszenie Konkursowe oznacza kreatywne rozwiązanie Zadania Konkursowego przez
Uczestnika i wysłanie go przez formularz na stronie www.roxmb.pl/aladyn/

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Organizatorem Konkursu jest spółka Veovee sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2.2. Fundatorem nagród jest spółka Veovee sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2.3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod adresem
www.roxmb.pl/aladyn/
2.4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje
postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
udostępnionych w Konkursie
2.5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w
ustawie.
2.6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem skrzynki mailowej Organizatora i Uczestnika,
Serwisu Facebook oraz strony www.roxmb.pl/aladyn/
2.7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany,
administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook, Youtube i spółką Mojang
AB. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela Serwisu Facebook, Youtube i
spółki Mojang AB. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w
ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook, Youtube i spółce
Mojang AB. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook, Youtube i spółkę Mojang AB od
jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU
3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika zadania konkursowego
polegającego na stworzeniu w grze Minecraft krainy Aladyna wedle wytycznych zawartych w
opublikowanym poście konkursowym w serwisie Youtube na kanale RoxMB i wysłanie za
pośrednictwem strony www.roxmb.pl/aladyn/ Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na
Zadanie Konkursowe.
3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 15:00 i trwa do dnia 10 czerwca
2019 r. do godz. 10:00.
3.3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

4.WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w
konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie,
zgodnie z treścią Regulaminu.
4.3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
● posiada skrzynkę mailową;
● posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
● przesłała jeden formularz konkursowy za pomocą strony www.roxmb.pl/aladyn/
● wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w
celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody
● w przypadku bycia osobą niepełnoletnią powinna mieć zgodę opiekuna
4.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy (w tym Administratorzy, HeadAdministratorzy) oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, osoby współpracujące
z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej, jak również osoby najbliższe tych
osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci.

5. PRZEBIEG KONKURSU
5.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać w Okresie Trwania Konkursu tylko
jednego Zgłoszenia Konkursowego.
5.2. Zgłoszenie Konkursowe polega na wypełnieniu formularza na stronie www.roxmb.pl/aladyn/
w którym należy zamieścić:
-Imię oraz nazwisko
-Adres e-mail
-Krótki opis pracy konkursowej,
-Spakowany świat gry w formacie .zip
5.3. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych,
dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub
zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w
szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
5.4. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez
Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania
Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej
Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
5.5. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt.5.3. - 5.4. Regulaminu
będą usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą
uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
5.6. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 6 Laureatów.
5.7. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę
następujące kryteria: pomysłowość, dopracowanie szczegółów, ogólny wygląd pracy
konkursowej.
5.8. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja
Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji
Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora
5.9. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na kanale RoxMB w serwisie YouTube do
10 dni od daty zakończenia Konkursu.

6.NAGRODY
6.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody rzeczowe:
Miejsce 1:
- Tablet LENOVO TAB 4 8" TB-8504X DUAL LTE 2/16
Miejsce 2:
- XIAOMI AMAZFIT BIP WHITE CLOUD SMART ZEGAREK
Miejsce 3:
- Power-bank Xiaomi ZMI 20000mAh 2xUSB LED USB-C QC3
Miejsce 4-6:
- Zdjęcia + autografy z dedykacją od RoxMB
6.2. Nagroda Pieniężna w wysokości brutto 11,11% wartości każdej z nagród, która w całości
zostanie przeznaczona przez Fundatora na pokrycie zobowiązań publicznoprawnych związanych
z wygraną Uczestnika w Konkursie;

7. WYDANIE NAGRODY
7.1. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia przez
Organizatora listy Laureatów Konkursu przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w
komunikacie z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez
Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska, a w przypadku osób
nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzenia - zgody przedstawiciela
ustawowego na odbiór Nagrody w Konkursie. Niezachowanie tego terminu, podanie
nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których
mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia
Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej
dyspozycji Organizatora.
7.2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator
może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania
Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać
podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym
złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów
w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu
Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z
niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego
wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do
przyznanej Nagrody włącznie.
7.3. Nagrody zostaną wydane Laureatom Konkursu przez Organizatora poprzez dostawę paczki
kurierskiej na adres wskazany przez Laureata Konkursu w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia
wyników Konkursu.
7.4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej
Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu,
towarze lub usłudze.
7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody do Laureata
Konkursu wynikające z winy firmy kurierskiej.

8.PRAWA AUTORSKIE
8.1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia
Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy
miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w
pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci
Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage'a i innych stron internetowych.
8.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu,
Organizator oraz Zleceniodawca nabywają autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego
Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego
opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych.
8.3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia
Konkursowego, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie
Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
8.4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych
Zgłoszeń Konkursowych.

9. DANE OSOBOWE
9.1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 5 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr
119, str. 1) – Organizator.
9.2. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się za pośrednictwem email: biuro@veovee.pl .
9.3. Wypełniając Formularz konkursowy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych
przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z
przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród.
9.4. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §7 ust. 4 powyżej przez
okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie
prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed
roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów
państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów
państwa mogą zostać wszczęte.
9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu
może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw
wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 2. Ponadto
Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.6. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z
udziału w Konkursie.
9.7. Dane osobowe które będą przechowywane są opisane w punkcie 5.2.
9.8. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych (imię i nazwisko)
jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook®, YouTube oraz stronie www.roxmb.pl/aladyn/

10.REKLAMACJE
10.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
10.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@veovee.pl przez Okres Trwania
Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatnich
Laureatów Konkursu.
10.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
10.4. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na
reklamację, zgodnie z pkt 10.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a
także treść żądania.
10.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o
wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.
10.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością
głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

11.ODPOWIEDZIALNOŚĆ
11.1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu skrzynki e-mail,
dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.
11.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia
Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także
parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci
Internet.
11.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście. W przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać
wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do
ewentualnej Nagrody.
11.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw
majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który
dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach
prawa.
11.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika
Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez
Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez
Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
11.6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową
wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami
współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji
Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona
warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na stronie
www.roxmb.pl/aladyn/. W przypadku zmiany Regulaminu na kanale Youtube RoxMB pojawi się
stosowny komunikat.
12.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone
w Regulaminie.
12.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z
Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia
niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
12.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z
Konkursu, będą rozstrzygane przez Organizatora Konkursu
12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
12.6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Stronie
www.roxmb.pl/aladyn/ oraz na Kanale YouTube RoxMB.

Napisz komentarz

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.